Jeste¶my przedstawicielem regionalnym:


3203732901


Autoryzowanym partnerem:

PayTel

ENOVA

(973) 348-3535

AUTOMAPA


Partnerem handlowym:

ELZAB

DATECS

(336) 637-0435

TORELL

NOVITUS

ACTION

TECHDATA

JAMICON

ELTRONIK
Posiadamy w sprzeda¿y kasy fiskalne dedykowane dla:
lekarzy, prawników, mechaników, kosmetyczek i fryzjerów.

Witamy!

P.U.H. "Multi-PC" w Kielcach dzia³a na rynku kas fiskalnych, oprogramowania finansowo-ksiêgowego i urz±dzeñ peryferyjnych od 1996 roku.

Mamy wieloletnie do¶wiadczenie na rynku, regularnie powiêkszaj±ce siê grono sta³ych Klientów reprezentuj±cych ró¿ne potrzeby i ró¿ne bran¿e. Sprostali¶my Ich wymaganiom.

Jeste¶my solidnym partnerem dla Twojego biznesu. G³êboko wierzymy, ¿e jako¶æ oferowanych produktów i us³ug jest najwa¿niejsza. To w³a¶nie ona pozwala nam rozwijaæ korzystn± wspó³pracê i budowaæ wzajemne zaufanie.
Zatrudniamy specjalistów oraz profesjonalistów, osoby z d³ugoletnim do¶wiadczeniem i ludzi m³odych. Wierzymy, ¿e fundamentem wzrostu i rozwoju ka¿dej firmy s± odpowiedni ludzie. Rozwój naszej firmy jest ¶ci¶le zwi±zany ze zmieniaj±cymi siê potrzebami Naszych Klientów oraz rozwojem naszych partnerów biznesowych.
Naszymi Klientami s± zarówno du¿e przedsiêbiorstwa, jaki i ma³e firmy, a sprzêt i oprogramowanie przez nas oferowane daj± nam mo¿liwo¶æ dostosowania ich do indywidualnych potrzeb klienta.
Zadowolenie Klientów jest podstawowym czynnikiem, który sk³ada siê na sukces naszej firmy. Tworzenie i oferowanie nowoczesnych produktów i us³ug, jak równie¿ proste zasady wspó³pracy i korzystne warunki cenowe to kolejne istotne elementy naszej filozofii dzia³ania.
Dostarczamy kompleksowe rozwi±zania w zakresie technologii sprzeda¿y oparte o kasy fiskalne, drukarki fiskalne, a tak¿e profesjonalne oprogramowanie dla firm. Serwis i sprzeda¿ kas fiskalnych, wyposa¿enia dodatkowego i oprogramowania finansowo-ksiêgowego to podstawowy profil naszej dzia³alno¶ci.
Oferujemy kompleksow± obs³ugê klienta polegaj±c± na profesjonalnym doradztwie, wdro¿eniu systemu, przeszkoleniu obs³ugi oraz serwisowaniu ca³ego sprzêtu fiskalnego, komputerowego oraz oprogramowania.

Wieloletnia wspó³praca z naszymi dostawcami zaowocowa³a uzyskaniem przez nas wielu wyró¿nieñ i autoryzacji. I tak mo¿emy pochwaliæ siê statusem:

- Przedstawiciela Regionalnego firmy Innova S.A.,

- Autoryzowanego Partnera firmy: Soneta Sp. z o.o., AG Symplex, "AutoMapa" (Aqurat Sp. z o.o. i Geosystems Polska Sp. z o.o.)

- Partnera Handlowego firmy: Geneza System S.A., Datecs-Polska Sp. z o.o., Posnet Polska S.A., Torell, Novitus S.A., Action S.A., Tech Data Polska Sp. z o.o., Jamicon, Eltronik

- Serwis Autoryzowany firmy: Innova S.A., Elzab S.A., Datecs-Polska Sp. z o.o., Posnet Polska S.A.

Misja firmy

Nadrzêdnym celem P.U.H. "Multi-PC" jest rozwój firmy, zapewniaj±cy spe³nienie potrzeb i oczekiwañ Klientów w zakresie dostarczanych wyrobów i ¶wiadczonych us³ug informatycznych w postaci nowoczesnych rozwi±zañ zapewniaj±cych funkcjonalno¶æ i bezpieczeñstwo.

Aby zrealizowaæ nasze cele musimy:

  • prze¶cign±æ konkurentów,
  • budowaæ wysok± pozycjê firmy w bran¿y oraz nienagann± reputacjê w¶ród klientów i konkurentów,
  • oferowaæ produkty i us³ugi najwy¿szej jako¶ci.

Na coraz bardziej wymagaj±cym rynku us³ug fiskalnych i informatycznych z powodzeniem i satysfakcj± spe³niamy oczekiwania naszych Klientów. Jeste¶my zdania, ¿e zadowolony pracownik to zachwycony Klient. Dlatego zapewniamy pracownikom atrakcyjne warunki pracy, rozwoju zawodowego i osobistego. Inwestujemy w zdobywanie nowych kompetencji i umiejêtno¶ci wierz±c, ¿e pracownicy to podstawa sukcesu firmy. Nad funkcjonowaniem i rozwojem wykonanych przez nas systemów sprawujemy sta³± opiekê merytoryczn± zapewniaj±c ich aktualno¶æ, bez awaryjno¶æ i bezpieczeñstwo. Naszym Klientom proponujemy najnowocze¶niejsze rozwi±zania. Uczciwo¶æ wobec klientów i kontrahentów jest dla nas najwa¿niejsza. Zdajemy sobie sprawê, ¿e w d³u¿szej perspektywie to w³a¶nie ta cecha stanowi naprawdê solidny fundament dzia³alno¶ci firmy.

S± wiêksi - my dajemy wiêcej z siebie.
Warto siê o tym przekonaæ!

W codziennej pracy stosujemy zasady:

  • ka¿dy Klient jest dla nas najwa¿niejszy,
  • wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów,
  • patrzymy i wybiegamy w przysz³o¶æ,
  • jeste¶my solidnym i wiarygodnym partnerem.

Stale poszerzamy swoj± wiedzê i kompetencje, aby w profesjonalny sposób sprostaæ wymaganiom stawianym przez naszych Klientów. Dla realizacji naszej misji stale unowocze¶niamy i powiêkszamy ofertê produktów i us³ug dostosowuj±c j± do nowych wymagañ rynku, a nasi eksperci s± gotowi rozwi±zaæ wszelkie problemy i pomóc naszym Klientom w realizacji ich potrzeb.

W naszej ofercie znajd± Pañstwo:

Oprogramowanie finansowo-ksiêgowe

"enova" firmy Soneta, "Small Business" firmy Symplex.

Oferowane przez nas oprogramowanie to zintegrowane aplikacje nowej generacji do wspomagania zarz±dzania przedsiêbiorstwem. Patrz±c od strony technicznej, programy posiadaj± eleganck± modu³ow± konstrukcj±, zaprojektowan± tak, aby optymalnie wype³nia³y swoje funkcje. Oferowane przez nas oprogramowanie wyposa¿one jest w przyjazny, intuicyjny i wygodny w u¿yciu interfejs, który powoduje, ¿e po wdro¿eniu - nie wymaga on ¿mudnych szkoleñ. Dziêki przemy¶lanej modu³owej budowie, mo¿liwe jest rozszerzenie podstawowego systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy.

Kasy i drukarki fiskalne

Innova, Elzab, Datecs, Posnet

W naszej ofercie znajduj± siê sprawdzone urz±dzenia fiskalne. Konstruowane w oparciu o najlepsze ¶wiatowe technologie, cechuj±ce siê bardzo du¿± bezawaryjno¶ci±, wszechstronno¶ci± i prostot± obs³ugi. Przy wyborze oferty produktowej kierowali¶my siê równie¿ jako¶ci± i dostêpno¶ci± serwisu producenta.

Taksometry fiskalne

Innova

W d±¿eniu do oferowania naszym klientom produktów doskona³ych wprowadzili¶my do oferty taksometr TAXI2 najbardziej bezawaryjny i zaawansowany technologicznie produkt na rynku. Potwierdza to chocia¿by zainstalowanie kilkunastu tysiêcy sztuk tego produktu, co daje zdecydowanie pierwsze miejsce w segmencie taksometrów fiskalnych w Polsce.

Czytniki kodów kreskowych

Metrologic, PowerScan, Motorola, Datalogic, CipherLab, Zebex

Kod kreskowy jest obecnie najpopularniejsz± metod± automatycznej identyfikacji maj±c± wielorakie zastosowania, praktycznie w ka¿dej ga³êzi gospodarki. Kody kreskowe stosowane s±, pocz±wszy od handlu detalicznego, poprzez handel hurtowy, gospodarkê magazynow±, procesy produkcyjne, kontrolê jako¶ci, rejestracjê czasu pracy, przemys³ medyczny i farmaceutyczny na transporcie skoñczywszy. Globalna gospodarka praktycznie nie mo¿e siê dzisiaj obej¶æ bez kodów kreskowych a korzy¶ci, jakie wynikaj± z ich stosowania, powoduj± zwiêkszenie konkurencyjno¶ci przedsiêbiorstw na globalnym rynku.

Wagi proste, kalkulacyjne, etykietuj±ce i do zabudowy

Cas, Medesa, Digi, Elzab, Radwag

Oferujemy szeroki asortyment wag elektronicznych przeznaczonych do sklepów, laboratoriów, aptek, zak³adów jubilerskich i przemys³u, gdzie stawiane s± najwy¿sze wymagania, co do niezawodno¶ci, jako¶ci, dok³adno¶ci wa¿enia i odporno¶ci na czynniki ¶rodowiskowe.

Kolektory danych CipherLab, Datalogic

Zalet± stosowania kolektorów danych jest ich mobilno¶æ i mo¿liwo¶æ synchronizowania danych zebranych w terenie lub w magazynie z firmow± baz± danych. Dziêki temu zyskuje siê oszczêdno¶æ czasu i zmniejszenie liczby pomy³ek.

Weryfikatory cen Elzab

Weryfikatory cen umo¿liwiaj± ³atwe i szybkie sprawdzanie cen, a tak¿e pozwalaj± sprzedawcy prezentowaæ informacje handlowe skierowane do klientów.

Drukarki etykiet Zebra, Birch, Datamax

Na dzieñ dzisiejszy trudno praktycznie znale¼æ przemys³, w którym drukarki etykiet nie s± u¿ywane lub nie mog± byæ zastosowane. Oczywi¶cie u¿ycie tych urz±dzeñ nie ogranicza siê tylko do zak³adów produkcyjnych. Drukarki stosowane s± w dystrybucji, magazynach, hurtowniach, sklepach itp. Jest te¿ wiele zastosowañ drukarek etykiet niezwi±zanych bezpo¶rednio ze znakowaniem produktów, przyk³adem takich aplikacji jest wydruk przywieszek pe³ni±cych rolê biletów czy te¿ etykiet pe³ni±cych rolê etykiety adresowej na korespondencjê lub do znakowania teczek i dokumentów w firmach i instytucjach przetwarzaj±cych i gromadz±cych du¿e ilo¶ci dokumentacji papierowej.

Szuflady kasowe Eltronik

Niezbêdnym elementem wyposa¿enia stanowiska kasowego, chocia¿by ze wzglêdów bezpieczeñstwa, jest szuflada, w której kasjer deponuje pieni±dze i dokumenty dotycz±ce transakcji. Zalecane jest stosowanie szuflad przy wszystkich stanowiskach, na których s± wykonywane czynno¶ci kasowe. Stosowanie szuflad w po³±czeniu z oprogramowaniem u³atwia rozliczanie pracowników.

Metkownice Blitz, Sato

Wielu klientów nie wyobra¿a sobie, sklepu gdzie nie ma widocznych cen i dopytuje siê o wszystko sprzedawcê. W ma³ym sklepiku to jest dopuszczalne, ale w samie czy jakim¶ hipermarkecie? Nie, to zbyt wielkie utrudnienie dla klienta oraz kasjera w pracy. Je¶li cena jest widoczna nie ma takiego chaosu, mo¿na powiedzieæ, ¿e metkownice wprowadzaj± ³ad i porz±dek w cenach.

Sprzêt i oprogramowanie do nawigacji GPS AutoMapa, NavRoad

Technologia GPS znajduje zastosowanie w transporcie, zarz±dzaniu flot± i ochronie pojazdów. Z powodzeniem mo¿e byæ wykorzystywana przez firmy transportowe, spedycyjne, korporacje taksówkowe, firmy produkcyjne i us³ugowe zatrudniaj±ce mobilnych handlowców (hurtownie, piekarnie, firmy farmaceutyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, itp.) oraz osoby indywidualne (zarówno w zakresie nawigacji jak i kontroli oraz ochrony pojazdu).

telewizja cyfrowa naziemna - tunery 2486742729 terminale p³atnicze